طراحی سایت

دورنگار

تلفن

نشانی

اداره

۰۵۴-۳۳۲۹۴۸۲۷

۰۵۴-۳۳۲۹۴۸۲۸

زاهدان، بزرگراه خلیج فارس

حوزه مدیریت

۰۵۴-۳۳۲۹۴۸۱۶

زاهدان، بزرگراه خلیج فارس

معاون توسعه و پیش بینی

۰۵۴-۳۳۲۹۴۸۲۲

زاهدان، بزرگراه خلیج فارس

واحد آمار

۰۵۴-۳۳۲۹۴۸۱۹

۰۵۴-۳۳۲۹۴۸۱۹

زاهدان، بزرگراه خلیج فارس

دفتر حراست

۰۵۴-۳۳۲۹۴۸۹۶

زاهدان، بزرگراه خلیج فارس

روابط عمومی

۰۵۴-۳۳۲۹۴۸۲۵

زاهدان، بزرگراه خلیج فارس

واحد کارپردازی

۰۵۴-۳۳۲۲۴۶۴۰

۰۵۴-۳۳۲۲۴۶۴۰

زاهدان، بلوار فرودگاه

گروه پیش بینی

۰۵۴-۳۳۲۱۴۹۸۰

۰۵۴-۳۳۲۱۴۹۸۰

زاهدان، بلوار فرودگاه

اداره هواشناسی زاهدان

۰۵۴-۳۲۲۴۲۳۸۵

۰۵۴-۳۲۲۲۲۹۳۹

فرودگاه زابل

اداره هواشناسی زابل

۰۵۴-۳۳۵۸۱۰۰۲

۰۵۴-۳۳۵۸۱۰۰۲

نصرت آباد، جنب روستاي سنجراباد

اداره هواشناسی نصرت آباد

۰۵۴-۳۳۵۸۲۲۵۶

۰۵۴-۳۳۵۸۲۲۵۶

ميرجاوه، مقابل اداره ثبت احوال

اداره هواشناسی میرجاوه

۰۵۴-۳۲۶۱۲۷۲۵

۰۵۴-۳۲۶۱۲۷۲۵

زهك، جنب اداره تحقيقات كشاورزي

اداره هواشناسی زهک

۰۵۴-۳۳۷۲۳۸۴۵

۰۵۴-۳۳۷۲۳۸۴۵

خاش، ابتداي جاده خاش به زاهدان

اداره هواشناسی خاش

۰۵۴-۳۷۶۲۲۰۲۷

۰۵۴-۳۷۶۲۲۰۲۷

سراوان -جاده کمربندی بخشان

اداره هواشناسی سراوان

۰۵۴-۳۷۲۲۱۵۲۰

۰۵۴-۳۷۲۲۰۴۷۲

 فرودگاه ايرانشهر

اداره هواشناسی ایرانشهر

۰۵۴-۳۷۱۴۲۱۹۴

۰۵۴-۳۷۱۴۲۱۹۴

راسك، مقابل فنی و حرفه ای خ ده متری

اداره هواشناسی راسک

۰۵۴-۳۵۲۳۳۷۵۰

۰۵۴-۳۵۲۳۲۱۶۲

نيكشهر، جنب پرسي گاز

اداره هواشناسی نیکشهر

۰۵۴-۳۵۳۳۹۳۳۰

۰۵۴-۳۵۳۳۴۷۳۹

چابهار، انتهای بلوار صياد جنوبی، کمربندی درياي بزرگ

اداره هواشناسی چابهار

طراحی سایت توسط فراکارانت

Help-Desk